Sign In

Všeobecné obchodní podmínky pro zveřejňování inzerce

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro zveřejňování inzerce upravují podmínky zveřejňování inzerce a souvisejících služeb provozovatele prostřednictvím webového rozhraní www.bivakuj.cz provozovaného společností:

GaFi s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha

IČ : 19084838

není plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 381264

adresa pro doručování: Nové Dvory 4, Miličín, PSČ 257 86

telefonní číslo: + 420 724 892 419

kontaktní e-mail: info@bivakuj.cz

 

dále jen jako „provozovatel

 

 1. Úvodní ustanovení
  • V těchto obchodních podmínkách jsou použité některé níže definované pojmy:
 • inzerát je nabídka nájmu celku či předem určené části pozemku inzerenta, kterou inzerent zveřejňuje na webovém rozhraní;
 • inzerentem je každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami využívá služeb provozovatele, zejména propaguje prostřednictvím inzerátu pozemek, jehož je vlastníkem za účelem krátkodobého nájmu a které provozovatel povolil zřízení uživatelského účtu;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro zveřejňování inzerce – nabídky krátkodobého nájmu pozemku;
 • obsahem inzerenta se rozumí zejména veškeré materiály a informace vložené inzerentem v souvislosti s užíváním služeb na webovém rozhraní provozovatele, nebo poskytnuté inzerentem provozovateli za účelem zadání obsahu inzerátu;
 • obsahem provozovatele se rozumí zejména veškeré texty, materiály a informace, předkládané provozovatelem jako součást služby nebo také též vlastní inzeráty zadané provozovatelem k jeho pozemku ;
 • provozovatelem je GaFi s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČ : 19084838, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 381264
 • pozemkem se rozumí plocha určená k nájmu, která je předmětem nabídky inzerenta na webovém rozhraní provozovatele a je vhodná ke krátkodobému užívání a kempování; může se jednat o celek či část pozemku, příp. blíže určené místo části pozemku specifikované v inzerátu. Musí se vždy jednat o pozemek, který je způsobilý být předmětem nájemního vztahu dle § 2201 občanského zákoníku;
 • služby provozovatele jsou služby, které provozovatel prostřednictvím webového rozhraní poskytuje. Jedná se především o propagační a inzertní služby, jakož i případné další služby uvedené na webovém rozhraní;
 • smlouva je smlouva o poskytování inzertních služeb a zřízení a vedení uživatelského účtu inzerenta či jiná smlouva uzavřená mezi provozovatelem a inzerentem dle těchto obchodních podmínek;
 • užíváním služeb se rozumí veškeré aktivity inzerenta na webovém rozhraní, používání uživatelského účtu, propagace pozemku aj. ;
 • uživatelským účtem se rozumí účet inzerenta na webovém rozhraní provozovatele, vedení uživatelského účtu je službou provozovatele;
 • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.bivakuj.cz;
 • zájemcem se rozumí osoba, která projeví v souvislosti s inzerátem zájem o nájem pozemku, resp. která prostřednictvím webového rozhraní uzavře nájemní smlouvu.
  • Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a inzerenta při registraci a zřízení uživatelského účtu a užívání služeb provozovatele na webovém rozhraní. Vztahují se na ty, kteří se na základě žádosti o zřízení uživatelského účtu a jejího schválení ze strany provozovatele stanou inzerenty.

Na služby poskytované zájemcům ze strany provozovatele se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Podmínky užití webového rozhraní.

Na služby poskytované zájemcům ze strany inzerenta po sjednaném nájmu se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro nájem pozemku.

 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a inzerentem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 • Práva a povinnosti stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a inzerentem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
 • Webové rozhraní umožňuje zájemcům a třetím osobám nahlížet do obsahu inzerce, kontaktovat provozovatele, registrovaným zájemcům pak umožňuje kontaktovat inzerenta. Inzerent se zavazuje, že při komunikaci se zájemci nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po inzerentovi náhradu škody, která mu tímto vznikla, a dále má právo ukončit s inzerentem spolupráci.

 

 1. Registrace a smlouva o zřízení uživatelského účtu inzerenta
  • Provozovatel poskytuje služby na svém portále pouze pro registrované uživatele/ inzerenty. V žádosti o registraci a zřízení uživatelského účtu je nutné vyplnit do registračního formuláře požadované údaje, zejména jméno a příjmení (případně obchodní firmu) e-mailovou adresu a telefon.
  • Požádat o registraci a zřízení uživatelského účtu mohou jen osoby starší 18 let či právnické osoby, kteří jsou současně vlastníky pozemku, který lze přenechat ke krátkodobému užívání, nebo kteří mají od vlastníka takového pozemku platné zmocnění k tomuto úkonu. Každý inzerent může mít zřízen pouze jeden uživatelský účet. O zřízení uživatelského účtu rozhoduje provozovatel, který současně může provádět prohlídku pozemku, vhodnost pro pronájem, prověření vlastnických práv k pozemku, a to vše i před samotným rozhodnutím o zřízení uživatelského účtu inzerentovi.
  • Rozhodnutí o zřízení uživatelského účtu nebo odmítnutí zřízení uživatelského účtu (dle čl. 3 těchto obchodních podmínek) bude žadateli sděleno e-mailem nejpozději do 30 dní od požádání.
  • Po zřízení uživatelského účtu je inzerent povinen doplnit údaje o své osobě, zejména pak číslo bankovního účtu a kontaktní telefon zobrazovaný zájemci, a stvrdit, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
  • Uživatelské jméno a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je inzerent povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
  • Prostřednictvím uživatelského účtu lze činit úkony, které webové rozhraní inzerentovi umožňuje. Může se jednat o částečnou nebo kompletní správu uživatelského účtu jako např. vkládání nabídek, správu volných termínů pro nájem, upravovat cenu nájmu, evidování požadavků na rezervace a uzavřené nájemní smlouvy. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. V případě změn v údajích inzerenta je třeba provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

 

 1. Odmítnutí zřízení nebo zrušení uživatelského účtu
  • Zřídit uživatelský účet může provozovatel odmítnout. Jedná se zejména o případ, kdy po prověření vlastnických vztahů je zjištěno, že inzerent není vlastníkem pozemku, nebyl vlastníkem pozemku k takovému úkonu písemně zmocněn nebo je pouze nájemcem pozemku na základě nájemní smlouvy uzavřené s vlastníkem pozemku, nebo pozemek se nachází v nevhodné lokalitě, bez možnosti přístupu, s přístupem mimo veřejnou komunikaci apod., případně pozemek není způsobilý ke krátkodobému nájmu.
  • Uživatelský účet může být provozovatelem kdykoli bez náhrady zrušen z následujících důvodů:
 2. pokud prostřednictvím tohoto účtu dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů nebo dobrých mravů,
 3. pokud inzerent uvedl při jeho založení nepravdivé či neúplné údaje,
 4. pokud inzerent pozbyl vlastnická práva k pozemku nebo mu bylo odejmuto zmocnění k úkonu uzavření nájemní smlouvy od vlastníka,
 5. v případě opakovaných stížností a reklamací zájemců nebo třetích osob na charakter pozemku, po předchozím upozornění inzerenta, bez sjednání patřičné nápravy,
 6. v případě, kdy po jednom roce inzerce nebyl inzerát ze strany inzerenta aktualizován a nebyla tak uzavřena smlouva o poskytnutí inzertních služeb na další časové období,
 7. v případě porušení povinností v článku 8.1. a 8.2. těchto obchodních podmínek, přičemž právo na náhradu škodu není tímto nijak dotčeno,
 8. v případě, že provozovatel z vlastního rozhodnutí ukončuje provoz webového rozhraní.

 

 • Uživatelský účet může být provozovatelem zrušen také na vlastní žádost inzerenta bez udání důvodu, nejpozději do 14 dní od podání písemné /e-mailové žádosti.

 

 • Zrušením uživatelského účtu dochází k ukončení smlouvy o poskytování inzertních služeb a smlouvy o uživatelském účtu uzavřené mezi inzerentem a provozovatelem, ukončení propagace a smazání inzerátu inzerenta, vše bez náhrady.

 

 1. Inzerát a uzavření výhradní smlouvy o poskytnutí inzertních služeb
  • Požadavek na zadání inzerátu podává inzerent prostřednictvím registračního formuláře umístněného na webovém rozhraní. Do formuláře je nutné vyplnit veškeré údaje označené jako povinné. Inzerát musí vždy souviset přímo se zaměřením webového rozhraní a sjednané zprostředkování se uzavírá jako výhradní. Inzerent není oprávněn nabízet týž pozemek za týmž účelem na základě vlastní nabídky jinde, zejména na jiných inzertních portálech apod. Porušení principu výhradní spolupráce je porušením podmínek dle těchto obchodních podmínek ze strany inzerenta.
  • Inzerent je oprávněn užívat veškeré služby webového rozhraní na základě smlouvy o poskytnutí inzertních služeb bezplatně na dobu 6 měsíců s možností prodlužování o týž dobu. Inzerent požívá služby provozovatele na základě smlouvy o poskytnutí inzertních služeb (ta je uzavřena okamžikem, kdy dojde ke zveřejnění inzerátu). Inzerent souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
  • Provozovatel posoudí návrh inzerátu, obsahově jej ověří a zveřejní jej nejpozději do 30 dní ode dne návrhu inzerenta na jeho zveřejnění. Obsah inzerenta dodává inzerent, zveřejnění inzerátu po jeho kontrole je umožněno pouze provozovateli. Řazení inzerátů probíhá automaticky, nové inzeráty se zobrazují jako poslední, poté po obdržení uživatelských recenzí se zobrazuje zájemci vždy nejdříve inzeráty s největším počtem kladných hodnocení.
  • Inzerent je povinen poskytnout provozovateli veškeré informace relevantní pro obsah dané nabídky, zejména musí dbát na dostatečnou kvalitu, rozlišení a příslušný formát fotografií. Fotografie musejí být bez loga, vodoznaku nebo jiného prvku, který by ztěžoval čitelnost. Provozovatel si vyhrazuje právo za účelem zveřejnění inzerátu obsah inzerenta v nezbytném rozsahu změnit, přičemž nedojde ke změně podstatných údajů týkajících se nájmu (například výše ceny apod.).
  • Inzerent se zavazuje udržovat obsah inzerenta a informace v inzerátu obsažené stále aktuální. Při každé změně týkající se podmínek nájmu pozemku nebo zveřejnění volných termínů v rezervačním systému se inzerent zavazuje ohlásit požadavek na úpravu provozovateli nebo provést úpravu inzerátu bezodkladně, pokud mu to webové rozhraní umožňuje, případně požádat provozovatele o odstranění inzerátu. Předpokládá se průběžná aktualizace obsahu inzerátu, přičemž po uplynutí jednoho roku uzavírá provozovatel s inzerentem novou smlouvu o inzertních službách.
  • Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že:
 • je vlastníkem pozemku, která je předmětem inzerátu, nebo byl vlastníkem písemně zmocněn k tomu, aby inzerát podal;
 • splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro zveřejňování inzerátu;
 • nic mu nebrání v nakládání s pozemkem, který je prost zatížení věcnými břemeny užívání, služebnostmi a jinými právními omezeními znemožňujícímu užívání resp. další zatížení nájemním vztahem, byť krátkodobým;
 • veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • je si vědom, že nájemné je zájemci hrazeno prostřednictvím portálu provozovatele a o jeho vydání inzerentovi platí ujednání v čl. 6 těchto obchodních podmínek;
 • je si vědom výhradnosti spolupráce, kterou při zprostředkování krátkodobého nájmu smlouva o poskytnutí inzertních služeb s provozovatelem zahrnuje;
 • při užívání služeb se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;
 • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.

 

 • Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že je autorem nebo držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah inzerátu. Pokud inzerent není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.
 • Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 4.6, 4.7 ukáže být nepravdivým a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po inzerentovi náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Inzerent se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob inzerentem.

 

 1. Neuveřejnění nebo odstranění inzerátu
  • Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát neuveřejnit nebo uveřejněný inzerát odstranit, pokud inzerát:
 • není vážný, dostatečně určitý nebo srozumitelný;
 • obsahuje jen negativní uživatelská hodnocení poškozující dobré jméno webového portálu;
 • neodpovídá zaměření webového rozhraní nebo inzerent nedodal obsah inzerenta v dostatečné kvalitě či pokynů na webovém rozhraní;
 • může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
 • inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s multilevel marketingem a provizními systémy nebo neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví;
 • obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
 • obtěžuje ostatní zájemce nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb provozovatele;
 • nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky tyto obchodní podmínky nebo dobré mravy,
 • uplynula doba jednoho roku (v souladu s čl. a smlouva o poskytování inzertních služeb mezi provozovatelem a inzerentem nebyla obnovena).

 

 • Inzerent není sám oprávněn inzerát kdykoliv odstranit, je pouze oprávněn měnit některé údaje v inzerátu uvedené. O odstranění inzerátu může kdykoli požádat provozovatele. Provozovatel požadavku na odstranění inzerátu vyhoví nejpozději do dvou pracovních dní.

 

 1. Nájemné a odměna za poskytnuté služby provozovatele
  • Zájemce hradí za využití služeb nabízených inzerentem nájemné. Nájemné je hrazeno bezhotovostně prostřednictvím webového portálu poskytovatele. Poskytovatel zajišťuje pro inzerenta službu výběru nájemného, jakož i vrácení prostředků v případě zrušení termínu zájemcem (po odečtení storno poplatku). Za poskytnutí inzertních a zprostředkovatelských služeb a v souvislosti se službou vedení uživatelského účtu je provozovatel oprávněn od inzerenta požadovat odměnu ve výši dle čl. 6.2. Způsob platby odměny je uveden v čl. 4 těchto obchodních podmínek.
  • Odměna provozovatele činí 15 %z nájemného náležejícímu inzerentovi (uhrazené na základě smlouvy o nájmu nebo ze storno poplatku) a to za každou smlouvu o nájmu, která byla zprostředkována na webovém portálu provozovatele.
  • Provozovatel vyplatí nájemné v pravidelných intervalech, nejpozději však čtvrtletně na účet inzerenta zadaný v jeho uživatelském účtu. Vzhledem k tomu, že lze ze strany zájemce stornovat dříve rezervovaný termín nájmu, může být nájemné poukázáno pouze ve výši storno poplatku.
  • Upozorňujeme Odměna provozovatele bude ze strany inzerenta uhrazena započtením oproti jeho nároku na vyplacení nájemného v souladu s čl. 6.3 těchto obchodních podmínek. Inzerent s provedením takového zápočtu výslovně souhlasí a nebude ze strany provozovatele o zápočtu písemně vyrozuměn. V případě, že by z jakéhokoli důvodu nebylo možné zápočet provést, zavazuje se inzerent uhradit příslušnou odměnu provozovatele na jeho bankovní účet a to do 3 dní ode dne doručení e-mailové výzvy k uhrazení.
 2. Reklamace služeb provozovatele
  • Práva inzerenta z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, 2615 až 2619, § 2099 až 2117). Ustanovení § 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí. Provozovatel odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou v případě, když odpovídá jejímu popisu na webovém rozhraní, je poskytnuta v dohodnutém termínu, je poskytnuta s náležitou péčí a je v souladu s požadavky právních předpisů.
  • Inzerent je oprávněn reklamovat poskytnuté služby z následujících důvodů:
 • inzerát z důvodů na straně provozovatele neodpovídá obsahu inzerenta, který inzerent vložil v rámci webového formuláře nebo sdělil provozovateli následně;
 • inzerce z důvodu na straně provozovatele netrvá po dohodnutou dobu.

 

 • Reklamaci je inzerent povinen oznámit provozovateli nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí služby, a to prostřednictvím kontaktní adresy provozovatele, na adrese sídla provozovatele nebo v jeho provozovně, je-li zřízena. Aniž jsou dotčena jakákoliv práva inzerenta z vadného plnění dle výše uvedeného, je nicméně vhodné informovat provozovatele neprodleně po zjištění vady, a to na kontaktní e-mail provozovatele.
 • Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace inzerentem uplatněna.
 • Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, a to především uveřejněním správného znění inzerátu nebo jiným způsobem, případně poskytne službu tak, aby odpovídala smlouvě. Kromě výše uvedených práv má inzerent vždy právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Zakládá-li vada podstatné porušení smlouvy, má inzerent právo od smlouvy odstoupit.
 • Inzerent má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Právo na úhradu těchto nákladů je nutné uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne inzerentovi z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů nebo obsahu inzerenta.

 

 1. Odpovědnost provozovatele
  • Webové rozhraní slouží nejen jako zdroj informací o inzerentech a jejich inzerátech, ale současně je možné prostřednictvím jeho uzavřít nájemní smlouvu k pozemku. Provozovatel je zprostředkovatelem smlouvy, kterou případný zájemce s inzerentem uzavře. Provozovatel disponuje živnostenským oprávněním pro služby „realitní zprostředkování“.
  • Inzerent používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše obvyklé ceny služeb provozovatele, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.
 2. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele
  • Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být inzerentovi sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Inzerent se zavazuje tyto informace zejména:
 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
  • Dále se inzerent zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.
 1. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní
  • Provozovatel není pronajímatelem pozemku, který je obsahem inzerátu, neplyne-li z konkrétního inzerátu něco jiného. Provozovatel nijak neodpovídá ani neručí za plnění povinností ze smluv, které jsou uzavřeny v souvislosti s inzerátem. Jednotliví inzerenti mohou stanovit vlastní podmínky prodeje. Provozovatel je zprostředkovatelem nájemního vztahu mezi inzerentem a zájemcem.
  • Kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  • Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmí inzerent používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  • Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
  • Pokud se při užívání webového rozhraní inzerent dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup inzerenta na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je inzerent dále povinen uhradit provozovateli škodu, která jeho jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
  • Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah inzerent nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele webového rozhraní či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní (vyjma těch, které jsou obsahem vlastního inzerátu inzerenta).

 

 1. Informace pro spotřebitele
  • O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že inzerent služby uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na inzerenta ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.
  • Případné stížnosti provozovatel vyřizuje prostřednictvím kontaktního e-mailu. Stížností se provozovatel zavazuje zabývat a pokusí se ji vyřídit bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Inzerent spotřebitel se může obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.
  • Provozovatel poučuje inzerenta, že poskytnutím služby zaniká právo odstoupit od smlouvy. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami uděluje inzerent výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, která činí 14 dnů od uzavření smlouvy. Inzerent bere na vědomí, že na základě této skutečnosti je provozovatel oprávněn započít poskytování služby i před uplynutím výše uvedené lhůty. Odstoupí-li inzerent v souladu s § 1829 občanského zákoníku od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, uhradí inzerent provozovateli (v souladu s § 1834 občanského zákoníku) poměrnou část sjednané ceny (nájemného) za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
  • Vznikne-li mezi inzerentem, který je spotřebitelem, a provozovatelem spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má inzerent, který je spotřebitelem, právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může inzerent uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatnili u provozovatele právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
  • Pro podání stížnosti týkající se služeb, které inzerent od provozovatele zakoupil, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, může inzerent rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Zpracování osobních údajů zájemců
  • Provozovatel a inzerent, který není spotřebitelem, vystupují ve vztahu k zájemcům jako společní správci osobních údajů. Inzerent má přístup k osobním údajům zájemce v rozsahu jméno, příjmení (případně obchodní firma) a kontaktní email, telefonní kontakt.
  • Inzerent se zavazuje zpracovávat osobní údaje zájemců výlučně za účelem nájmu, který je obsahem inzerátu.
  • Inzerent je povinen dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, podle právních předpisů České republiky, Evropské unie, popřípadě dalších právních řádů, které se použijí na úpravu právních vztahů mezi inzerentem a zájemcem. Inzerent je zejména povinen zajistit plnou ochranu osobních údajů před jejich zneužitím.
  • Informační povinnosti i výkon práv v souvislosti s osobními údaji zájemců zajišťuje provozovatel.
  • V případě, že se na inzerenta obrátí zájemce se žádostí o výkon svých práv v souvislosti s jeho osobními údaji, je inzerent povinen tuto žádost bez zbytečného odkladu předat provozovateli, který ji vyřídí.
  • Pokud inzerent poruší jakoukoliv svou povinnost podle tohoto článku 12 obchodních podmínek, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po inzerentovi náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení.
 2. Recenze
  • Veškeré uživatelské recenze na webovém rozhraní jsou psány skutečnými osobami, kterým provozovatel poskytl službu.

Přidávání recenzí je umožněno pouze po využití služby na webovém rozhraní, a to prostřednictvím odkazu, který je zaslán prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhraní.

 • Provozovatel každou recenzi před jejím zveřejněním ověřuje. Recenzi může přidat pouze osoba, která využila služby na webovém rozhraní.

Provozovatel je oprávněn recenzi smazat či neuveřejnit v případě, že recenze byla vytvořena někým, kdo službu na webovém rozhraní nevyužil.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užitím webového rozhraní nebo související s právním vztahem založeným smlouvou budou rozhodovat české soudy.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24.4.2023.