Sign In

Všeobecné obchodní podmínky pro nájem pozemku

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro nájem pozemku upravují vzájemný vztah inzerenta a zájemce o nájem pozemku zprostředkovaného skrze webové rozhraní www.bivakuj.cz provozované podnikatelem:

Mgr. Filip Dohnal, se sídlem Nové Dvory 4, Miličín, PSČ 257 86

IČ : 01102010

není plátcem DPH

zapsaný: v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Votice

adresa pro doručování: Nové Dvory 4, Miličín, PSČ 257 86

telefonní číslo: +420 724 892 419

kontaktní e-mail: info@bivakuj.cz

dále jen jako „provozovatel

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. V těchto obchodních podmínkách jsou použité některé níže definované pojmy:

   • inzerát je nabídka nájmu celku či předem určené části pozemku inzerenta, kterou inzerent zveřejňuje na webovém rozhraní;
   • inzerentem je každá fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba, která v souladu s Obchodními podmínkami pro inzerenty využívá služeb provozovatele, zejména propaguje prostřednictvím inzerátu pozemek/y, jehož je vlastníkem za účelem krátkodobého nájmu;
   • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
   • obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nájem pozemku;
   • provozovatelem je Filip Dohnal, se sídlem Nové Dvory 4, Miličín, PSČ 257 86, IČ 01102010 zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Votice;
   • pozemek nebo předmět nájmu se rozumí plocha určená k nájmu, která je předmětem nabídky na webovém rozhraní provozovatele; může se jednat o celek či část pozemku, příp. blíže specifikované místa části pozemku.
   • smlouva se rozumí nájemní smlouva za účelem krátkodobému užívání uzavřená mezi inzerentem a zájemcem prostřednictvím webového rozhraní provozovatele a v souladu s těmito obchodními podmínkami;
   • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.bivakuj.cz;
   • zájemcem se rozumí fyzická osoba, která projeví v souvislosti s inzerátem zájem o nájem pozemku, resp. která se přihlásí ke svému uživatelskému účtu a prostřednictvím webového rozhraní uzavře nájemní smlouvu jako „nájemce“,
   • nájmem se rozumí krátkodobý nájem pozemku nebo jeho části za podmínek stanovených inzerentem na webovém rozhraní, stanovených nájemní smlouvou a na základě těchto obchodních podmínek,
   • účel nájmu – je krátkodobé přenechání pozemku k užívání (úplatně po omezenou dobu) zejména za účelem kempování, bivakování, stavbě přenosného přístřešku, stanu, parkování auta, obytného vozu, karavanu aj.
   • nájemné je úplata zájemce za zprostředkování nájmu a využití pozemku v souladu s účelem nájmu.

1.2. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti inzerenta a zájemce při rezervaci termínu a uzavírání smlouvy prostřednictvím webového rozhraní provozovatele.Smlouvou se inzerent zavazuje poskytnout zájemci krátkodobý nájem a zájemce se zavazuje uhradit nájemné.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi inzerentem a zájemcem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Práva a povinnosti stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a inzerentem a zájemcem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

 

2. SMLOUVA

2.1. Jak dojde k uzavření smlouvy?

Pro uzavření smlouvy je nezbytné, aby zájemce zvolil a rezervoval prostřednictvím svého uživatelského účtu na webového portálu termín(y), ve kterých chce pozemek od konkrétního inzerenta najmout, počet osob/stanů/aut a další údaje požadované webovým rozhraním a aby v souladu s těmito obchodními podmínkami došlo k přijetí (akceptaci) této rezervace ze strany inzerenta.  Smlouva není uzavírána v listinné podobě (pokud o ni zájemce výslovně nepožádá), tvoří ji tyto obchodní podmínky, rezervace a její přijetí.

2.2. Jak rezervovat termín a jak je hrazeno nájemné ?

Rezervační systém webového rozhraní funguje on-line. Termíny, které jsou dostupné, jsou volné a lze je rezervovat (objednat). Ostatní termíny jsou nedostupné nebo již rezervované jiným zájemcem.  Pokud je termín volný, lze rezervaci učinit i v týž den, není třeba provádět rezervaci s časovým předstihem. Rezervace musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Současně s rezervací je požadována úhrada nájemného, jehož výše je různá a je odvislá především od způsobu přespání na pozemku. Před odesláním formuláře je sdělena rekapitulace údajů k rezervaci včetně celkové ceny nájemného.

Závaznou rezervaci odešle zájemce stisknutím tlačítka „rezervovat“. Údaje uvedené v závazné rezervaci jsou považovány za správné a úplné. O jejich změně musí zájemce bezodkladně informovat provozovatele telefonicky či e-mailem.

Rezervace jsou výhradní, zájemce v daném termínu rezervuje nájem pozemku pro určitý počet osob/stanů/aut apod. (maximální počet osob je uveden v daném inzerátu), po dobu přenechání pozemku k dočasnému užívání zájemci není pozemek současně jakékoli další osobě.

2.3. Můžete již odeslaný požadavek na rezervaci zrušit nebo změnit?

Všechny odeslané rezervace jsou závazné. Pozdější zrušení či změny rezervace jsou možné pouze po dohodě s inzerentem nebo provozovatelem. Storno podmínky se nacházejí v čl. 5.1 těchto obchodních podmínek.

2.4. Kdy je uzavřena nájemní smlouva?

Nájemní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je zájemci doručeno potvrzení o rezervaci na e-mailovou adresu, kterou uvedl v průběhu rezervace. V uživatelském účtu lze pak nalézt číslo uzavřené nájemní smlouvy.

2.5. Co také tvoří obsah nájemní smlouvy?

Specifické podmínky resp. požadavky inzerenta na užívání pozemku zadané v rámci jeho inzerátu a patrné z uveřejněného inzerátu na portálu provozovatele a dále „Pravidla chování na pozemku“. Dále jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi inzerentem a zájemcem ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

3. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

3.1. Inzerent přenechává zájemci pozemek za sjednaným účelem nájmu, ve stavu způsobilém k užívání a za tímto účelem také o pozemek pečuje a udržuje jej. Inzerentu za poskytnutí předmětu nájmu náleží úplata – nájemné, které spravuje provozovatel.

3.2. K podmínkám užití nájmu patří „Pravidla chování na pozemku“ a specifické pokyny uveřejněné v inzerátu, které jsou pro zájemce závazná.

3.3. Inzerent neodpovídá za žádné škody na věcech a materiálu vnesených na pozemek, který je předmětem nájmu a za škody vzniklé jednáním třetích osob.

3.4. Pozemek je pro zájemce dostupný v rezervovaném dni, v čase sjednaném s inzerentem nebo provozovatelem.

3.5. Zájemce je povinen v souvislosti s užíváním pozemku zabezpečit a dodržovat bezpečností, požární a hygienické předpisy, jakož udržovat v místě pořádek i dbát specifických požadavků inzerenta. Pozemek je třeba předat zpět ve stavu, v jakém je zájemce převzal.

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Jakým způsobem je hrazeno nájemné ?

Nájemné se hradí pouze bezhotovostně způsobem, které umožňuje webové rozhraní provozovatele (tj. platební kartou nebo prostřednictvím platební brány). Službu výběru a správy nájemného zajišťuje pro inzerenta provozovatel na základě obchodních podmínek pro zveřejňování inzerce. Platba v hotovosti nebo platba přímo inzerentovi na místě samém nemůže být a nebude akceptována.

4.2. Kdy je nájemné splatné ?

Nájemné je splatné předem a musí být zájemcem uhrazeno společně s odeslaným požadavkem na rezervaci prostřednictvím platební brány. Jiný způsob úhrady webové rozhraní neumožňuje.

V případě neuhrazení nájemného – neprovedení platby nebo nepřipsání částky na účet provozovatele nejpozději do 24 hod, je provozovatel oprávněn rezervaci bez náhrady zrušit.

 

5. STORNO PODMÍNKY A VADY PŘEDMĚTU NÁJMU

5.1     V případě zrušení rezervace ze strany zájemce si provozovatel vyhrazuje právo požadovat úhradu storno poplatku.

Výše storno poplatku činí 20% pokud je rezervace zrušena do 7 dní před počátkem doby sjednaného nájmu. Zbylé nájemné (po odečtení storno poplatku) bude zájemci vráceno provozovatelem nejpozději do 7 dní od zrušení rezervace bezhotovostním převodem na účet ze kterého bylo připsáno, nedohodne-li se provozovatel se zájemcem jinak. V případě pozdějšího zrušení rezervace tj. 6 dní a méně před počátkem sjednané doby nájmu činí storno poplatek 100%.

5.2 Provozovatel (i inzerent) odpovídají zájemci za to, že podmínky nájemní smlouvy byly dodrženy. Tedy že souhlasil popis v inzerátu a že nájem byl poskytnut v dohodnutém termínu a po sjednanou dobu a že jej bylo možné užívat způsobem přiměřeným povaze a určení pronajaté věci.

5.3 Je vhodné, aby zájemce jakékoli vady předmětu nájmu uplatnil bezprostředně po jejich zjištění u provozovatele nebo přímo u inzerenta.

5.4 V případě vad předmětu nájmu má zájemce právo zejména na:

   • přiměřenou slevu z nájemného, pokud bylo možné užívat předmět nájmu jen s obtížemi,
   • nárok na prominutí nájemného v případě, že nebylo možné předmět nájmu užívat k tomu sjednaným způsobem nebo užívání bylo zcela znemožněno.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

6.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 6. 2021.